Selecteer een pagina

 

ARBEIDSRECHT

 

ARBEIDSRECHT

Fleur heeft ruime ervaring met arbeidsrechtelijke kwesties in verschillende bedrijfssectoren. Zij procedeert en adviseert onder andere over:

 • arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • ontslag (op staande voet)
 • concurrentie- en relatiebedingen
 • harmonisatie en eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden
 • opdracht- en managementovereenkomsten
 • het inzetten van ZZP-ers en de flexibele inzet van personeel
 • detacherings- en uitzendconstructies
 • reorganisaties en sociaal plannen

Daarnaast staat Fleur vaak (statutair) bestuurders, managers en toezichthouders bij. Ook heeft zij veel ervaring met advisering over de toepassing van de Wet Normering Topinkomens, aan zowel werkgever- als aan werknemerszijde.

Tevens wordt Fleur regelmatig betrokken in de overnamepraktijk, waarin zij onder andere adviseert over de arbeidsrechtelijke gevolgen van fusies en overnames.

Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is een bijzonder rechtsgebied, voor het beoefenen waarvan specialistische kennis vereist is. De invoering van de Wet normalisering ambtelijke rechtspositie per 1 januari 2020 betekent voor een grote groep ambtenaren dat zij onder het civiele arbeidsrecht komen te vallen. Daarmee is overigens niet van een volledige gelijktrekking sprake; er blijven verschillen bestaan tussen ambtenaren en ‘gewone’ werknemers en daarnaast verandert er voor een aantal ambtenaren helemaal niets (bijvoorbeeld voor ambtenaren bij de politie en de rechterlijke macht). Met de implementatie van de Wet normalisering ambtelijke rechtspositie zijn overheidswerkgevers al een tijd bezig. De implicaties van de wet voor de praktijk en voor individuele ambtenaren zullen in de komende maanden helder worden.

Dat Fleur ruime ervaring heeft in zowel het arbeidsrecht als in het ambtenarenrecht, geeft haar een grote voorsprong bij de advisering aan ambtenaren en overheidswerkgevers over het (nieuwe) ambtenarenrecht. 

Fleur heeft brede expertise op het gebied van ambtenarenrecht en procedeert en adviseert onder andere over:

 • implementatie en gevolgen van de Wet normalisering ambtelijke rechtspositie
 • arbeidsongeschiktheid en re-integratie
 • aanstelling en ontslag
 • functioneringstrajecten
 • disciplinaire maatregelen en integriteitskwesties

Fleur staat ook regelmatig ambtenaren bij in conflicten met hun werkgever.